Algemene voorwaarden

 • De verantwoordelijkheid voor de opgegeven teksten en (of) foto's valt volledig ten laste van de adverteerders.
 • Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en distributietaks
 • Iedere aankondiging kan geweigerd of geschorst worden, zelfs indien deze door onze eigen publiciteitsdiensten reeds werd aanvaard, en zonder dat hiervoor enige motivering of schadevergoeding kan geëist worden.
 • Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af, voor onduidelijke of onzuivere afdrukken van materialen die door de klant geleverd werden, voor onduidelijke, onvolledige of telefonisch opgegeven teksten, voor onduidelijke telefaxberichten.
 • Schorsingen of tekstveranderingen worden slechts aanvaard wanneer deze minstens drie werkdagen voor de verschijningsdatum schriftelijk werden overgemaakt.
 • Vaste plaatsen van verschijning worden niet gewaarborgd, behoudens schriftelijk akkoord.
 • Indien het aangegeven formaat niet voldoende is voor toegestuurde teksten of materialen, worden de nodige millimeters aangerekend.
 • Het leveren van foto's, tekeningen, netdocumenten,... geschiedt ten laste van de klant.
 • Alle materialen worden slechts op eigen risico en hoogstens één jaar in onze lokalen bewaard.
 • Voor iedere verschenen aankondiging van een klant die buiten de Tips-sector gevestigd is, wordt een bewijsnummer opgestuurd.
 • Eender welke klacht dient binnen de zes dagen na verschijning te gebeuren, per aangetekend schrijven.
 • De facturen zijn contant betaalbaar te Oostende, op acht dagen na datum van factuur, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 • Vanaf de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand.
 • Bovendien zal bij verdere wanbetaling na aanmaning bij aangetekende brief een schadevergoeding verschuldigd zijn, waarvan het bedrag forfaitair vastgesteld wordt op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro.
 • Alle geschillen zullen door de Rechtbanken van het rechtsgebied Oostende beslecht worden.
 • Iedere klant verklaart zich akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.
Top