Web voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten in het kader van de webdesign, hosting, e-mail en andere aanverwante diensten aangeboden door nv TIPS, Marconistraat 3, 8400 Oostende (BE0406.823.245).
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. TIPS behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks te indexeren en kan de prijzen eenzijdig aanpassen bij de vernieuwing van de overeenkomst.
 3. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders vermeld. Een voor akkoord getekende offerte wordt beschouwd als een bestelbon. In deze voorwaarden wordt dan enkel over de ‘bestelbon’ gesproken.
 4. TIPS tracht de opgegeven levertermijn of aanvangsdatum zoveel mogelijk te respecteren, maar het overschrijden hiervan kan nooit een reden zijn tot het annuleren van de bestelling of tot enige schadevergoeding.
 5. Tenzij anders vermeld wordt een overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van 2 jaar. Daarna wordt deze automatisch verlengd voor een volgende periode van 2 jaar aan de dan geldende algemene voorwaarden.
 6. De klant of TIPS kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met in acht name van een opzegtermijn van 3 maand voor het vervallen van elke periode.
 7. Betaling van de facturen gebeurt door domiciliëring waarvoor de klant een schriftelijk mandaat geeft. De facturen worden geïnd volgens het op de bestelbon overeengekomen betaalschema (per maand, per jaar, …). Eenmalige producten of diensten worden bij aanvang gefactureerd waarbij de betalingsvoorwaarden vermeld zijn op de factuur.
 8. Eventuele klachten moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum worden gemeld, daarna kan TIPS niet meer in gebreke worden gesteld. Het formuleren van een klacht kan geen reden zijn om een factuur niet tijdig te betalen.
 9. Elk onbetaald bedrag zal na de vervaldatum, van rechtswege en zonder aangetekende ingebrekestelling, een rente geven van 12% verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.
 10. TIPS kan beroep doen op diensten van derden voor het realiseren van de overeengekomen diensten. Deze derden hanteren hun eigen voorwaarden, TIPS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze derden. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van de respectievelijke verantwoordelijke diensten. Voor .be domeinen is dit www.dsnbelgium.be en voor .eu domeinen www.eurid.eu, andere domeinnamen zijn op aanvraag beschikbaar. De klant zal TIPS vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
 11. TIPS is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de gepubliceerde inhoud, gedane interventies, of tijdelijke onderbrekingen van de dienstverlening. Hieronder vallen verlies van inkomsten, verlies van klanten, winst- of omzetderving, klachten tegen de klant door derden.
 12. TIPS is niet aansprakelijk voor schending van enig auteursrecht dat zou kunnen voortvloeien uit de door de klant aangeleverde inhoud, zoals teksten, foto’s en andere grafische inhoud.
 13. TIPS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan van gegevens. Tenzij de overeenkomst ook expliciet een back-up-service bevat.
 14. TIPS blijft eigenaar van de geleverde ontwerpen, studies, lay-outs en de door hen geleverde content. Indien de klant inhoud voor de site aanlevert dient deze eigenaar te zijn van het auteursrecht en er zich van te vergewissen dat geen enkel auteursrecht of copyright van derden wordt geschonden.
 15. De klant is verondersteld de inhoud voor de site aan te leveren. Hieronder vallen tekst, foto’s, vereiste bedrijfslogo’s, enz… Voor het opmaken van de inhoud kan de klant beroep doen op een door TIPS aangestelde copywriter of fotograaf, dit tegen een vooraf te bespreken meerprijs. Indien de klant nalaat de gevraagde inhoud aan te leveren binnen de 30 dagen na ondertekenen van de bestelbon, zal TIPS de dienst starten met een minimum aan inhoud op de overeengekomen startdatum. Vanaf dat moment zal ook de facturatie starten.
 16. De klant staat zelf in voor het maken van back-ups van de website inhoud, mailboxen en andere gerelateerde data, tenzij dit specifiek anders vermeld wordt op de bestelbon.
 17. Bij gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Oostende bevoegd. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden nietig of onwettig worden verklaard blijven de overige voorwaarden van kracht.
 18. Om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren en om de klant op de hoogte te houden verzamelt TIPS de persoonsgegevens van de klant. De klant kan deze steeds inzien op aanvraag en zijn gegevens laten aanpassen of schrappen door een aanvraag per mail te doen via info@tips.be
 19. Als de dienst ‘backup’ geactiveerd is dan geldt dat op het moment van aanvraag van de backup er twee weken terug in de tijd kan gegaan worden. Dit kan enkel gegarandeerd worden als de klant zijn hosting staan heeft bij de diensten van Tips.
 20. Wanneer er add-ons moeten toegevoegd worden aan het hostingpakket dat de klant bij Tips gebruikt, dan wordt hiervoor een meerkost aangerekend. De lijst met beschikbare add-ons kan teruggevonden worden op de bestelbon onder ‘Hosting Add-ons’. De bestelbon wordt herzien en het maandelijks te betalen bedrag aangepast.
 21. Als men een webwinkel heeft bij de Tips webdienst kan men de optie ‘Webshop onderhoud’ activeren. Dit pakket houdt in dat de webwinkel door Tips onderhouden wordt. Het aantal werkuren die hierbij gezet worden zijn het maximum die zullen gepresteerd worden. Wanneer de werkuren hoger liggen dan het vastgelegde op de bestelbon, dan worden de extra gepresteerde werkuren aangerekend in regie.